Algemene voorwaarden

Zaken waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld zijn:

  1. die inherent is aan het uitvoeren van sloop- en zaagwerken;
  2. die voortvloeit uit het verontreinigd zijn van uit het werk komend materiaal of die het gevolg is van verborgen zaken die zich in het betreffende object bevinden;
  3. die voortvloeit uit het doorboren of doorzagen van kabels, leidingen en overige zaken die zich in het betreffende object bevinden;
  4. als gevolg van verzakkingen of verzwakking van constructies;
  5. die het gevolg zijn van fouten of tekortkomingen in de aanwijzingen, het materiaal of gegevens die door opdrachtgever zijn verstrekt;
  6. vanwege het ontbreken van een vergunning bij opdrachtgever.
  7. Geluidhinder, en eventueel water- en stofoverlast

WERKWIJZE:

Ons team zal zoveel mogelijk zorgvuldigheid betrachten bij het uitvoeren van onze werkzaamheden.

In geval van aansprakelijkheid aan onze zijde is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag (exclusief BTW) dat op het betreffende ontwerp of prestatie betrekking heeft. De aansprakelijkheid van ons is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van ons in voorkomend geval uitkeert op basis van onze CAR-verzekering. 

Iedere aansprakelijkheid vervalt door verloop van half één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. Ook vervalt de aansprakelijkheid indien er nog ander destructieve zaken plaats vinden rond of in nabijheid van de doorbraak.